Legal GDPR

*ІНФОРМАЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗАННЯ - стаття 14 GDPR*

**

*Доброго ранку : -*

Оскільки ваша адреса електронної пошти є персональними даними, які 
були зібрані безпосередньо від вас із форми на 
https://savechildren.scot/contact-form/

нижче ми надаємо інформацію про їх обробку:

1. Адміністратором персональних даних є:

Знайдено The Think Savannah Gabriel & Save The Children

64A Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE

Номер організації: Номер компанії SC561605

Link Company House: 
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC5
61605 
<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC
561605>

Адреса веб-сайту: https://savechildren.scot/ 
<https://savechildren.scot/>

Yellow Media Group PLC

64A Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE

data.controllers@yellow.scot

і що. https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZB054990
<https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZB054990>

2. Цілі обробки та правові основи обробки даних: фізична особа для 
допомоги Організації з метою переїзду до Сполученого Королівства

3. Намір передати дані до третьої країни або міжнародної організації: 
НІ

5. Термін, протягом якого дані будуть зберігатися, або критерії їх
визначення: ДО КІНЦЯ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ/ВІЗИ

5. Право на доступ, виправлення, видалення, обмеження обробки, право 
на заперечення, право на передачу даних: ТАК, У БУДЬ-який час

6. Можливість відкликати згоду на обробку даних: ТАК, ПІСЛЯ 
ПРИКІНЧЕННЯ ВІДНОСИН

7. Право подати скаргу до PUODO в Польщі: ТАК ТУТ: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>

8. Право на подання скарги до ICO у Великобританії: ТАК ТУТ 
https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/
<https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/>

9. Надання даних є обов'язковим або добровільним: ДОБРОВІЛЬНИЙ

10. Профілювання: НІ

11. Інспектор із захисту персональних даних повідомив до Управління 
захисту персональних даних: ТАК

12. Адміністратор інформаційних систем ASI: ТАК

13. Адміністратор має намір перенести дані за межі Європейського 
Союзу: НІ

14. Адміністратор має намір передати дані до міжнародного фонду Save 
The
Children: ТАК

Надання персональних даних:

Передача ваших персональних даних відбувається у зв’язку з 
Консультацією та оплаченою допомогою (при необхідності) для здійснення 
вашого/вашого «ПЕРЕСЕЛЕННЯ» - це означає ваш приїзд до Великобританії 
та допомога в поселенні, допомога у пошуку: квартири, дитячої , 
дитячий садок, школа, навчання, вивчення мови, переклад (може 
стягуватися), лікар і стоматолог, адвокат (може стягуватися), зустріч Joob Center Plus.

Зауваження:

Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду.

[Кінець]

*OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Artykuł 14 GDPR*

Dzień dobry : -

Ponieważ Pani adres e-mail to dane osobowe, które zostały pobrane 
bezpośrednio od Pani z formularza pod adresem 
https://savechildren.scot/contact-form/

to poniżej przedstawiamy informacje o ich przetwarzaniu:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

The Think Savannah Gabriel & Save The Children Found

64A Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE

Numer Organizacji: Company number SC561605

Link Company House: 
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC5
61605 
<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC
561605>


Adres strony: https://savechildren.scot/ 
<https://savechildren.scot/>

Yellow Media Group PLC

64A Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE

data.controllers@yellow.scot

ico. https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZB054990
<https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZB054990>

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych: osoba 
fizyczna w celu pomocy przez Organizację w celu Relokacji do Wielkiej 
Brytanii

3. Zamiar przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej: NIE

5. Okres, przez który dane będą przechowywane lub kryteria jego
ustalenia: DO ZAKOŃCZENIA PROCEDOWANIA RELOKACJI / WIZY

5. Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia
danych: TAK, W DOWOLNYM CZASIE

6. Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych: TAK, PO 
ZAKOŃCZENIU POWIĄZAŃ

7. Prawo do wniesienia skargi do PUODO w Polsce: TAK TUTAJ: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>

8. Prawo do wniesienia skargi do ICO w Wielkiej Brytanii: TAK TUTAJ 
https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/
<https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/>

9. Podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne: DOBROWOLNE

10. Profilowanie: NIE

11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgłoszony w UODO: TAK

12. ASI Administrator Systemów Informatycznych: TAK

13. Administrator zamierza przekazywać dane poza teren Unii
Europejskiej: NIE

14. Administrator zamierza przekazywać dane do międzynarodowej 
fundacji Save The Children: TAK

Przekazywanie danych osobowych:

Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku z prowadzoną 
Konsultacją i płatną pomocą (Jeżeli to będzie konieczne) aby 
przeprowadzić Twoją / Waszą "RELOKACJĘ" - co oznacza Twój przyjazd do 
Wielkiej Brytanii i pomoc w osiedleniu, pomoc w znalezieniu: 
mieszkanie, żłobek, przedszkole, szkoła, szkolenie, nauka języka, 
tłumaczenie (może być płatne), lekarz i dentysta, Adwokat (może być 
płatne), spotkanie Joob Center Plus.

Uwagi:

Masz prawo odwołać swoją zgodę w każdej chwili.

[Koniec]

Administrator Danych Osobowych

*INFORMATION OBLIGATION - Article 14 GDPR*

Good morning : -.

As your email address is personal data that was collected directly 
from you from the form at https://savechildren.scot/contact-form/

then below we provide information about their processing:

1. the Controller of the Personal Data is:

The Think Savannah Gabriel & Save The Children Found

64A Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE

Organisation Number: Company number SC561605

Link Company House: 
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC5
61605 
<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SC
561605>


Website address: https://savechildren.scot/ 
<https://savechildren.scot/>

Yellow Media Group PLC

64A Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE

data.controllers@yellow.scot

ico. https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZB054990
<https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZB054990>

2. the purposes of the processing and the legal basis for the
processing: an individual for the purposes of assisting the 
Organisation to relocate to the UK

3. intention to transfer data to a third country or international
organisation: NO

5. the period for which the data will be stored or the criteria for 
its
determination: UNTIL THE END OF THE RELOCATION / VISA PROCEDURE

5. right to access, rectification, erasure, restriction of processing, 
right to object, right to data portability: YES, AT ANY TIME

6. possibility to withdraw consent to data processing: YES, AT THE END 
OF THE RELATIONSHIP

7. right to lodge a complaint with PUODO in Poland: YES HERE: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

8. right to lodge a complaint with the ICO in the UK: YES HERE 
https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/

9. provision of data is mandatory or voluntary: VOLUNTARY

10. profiling: NO

11. Data Protection Officer notified to the DPA: YES

12. ASI Information Systems Administrator: YES

13. controller intends to transfer data outside the European Union: NO

14. controller intends to transfer data to Save The Children 
international foundation: YES

Transfer of personal data:

The transfer of your personal data takes place in connection with the 
Consultation and paid assistance (If necessary) to carry out your / 
your "RELOCATION" - which means your arrival in the UK and assistance 
in settling in, assistance in finding: housing, nursery, kindergarten, 
school, training, language tuition, translation (may be paid), doctor 
and dentist, Solicitor (may be paid), Joob Center Plus appointment.

Notes:

You have the right to revoke your consent at any time.
Translate »